شرکت پست
همکاری سجل و شرکت پست ج.ا.ایران

بنابر مذاکرات و با توجه به بستر سازی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران،بخشی از تایید موقعیت مکانی افراد از طریق استعلام شرکت پست صورت میپذیرد.

انجام این استعلام بر پایه‌ی مراجعات قبلی ماموران پست با توجه به کدپستی افراد و اشخاص صورت میپذیرد و در صورت عدم تایید موقعیت مکانی افراد بر پایه ی اطلاعات ثبت شده ی شرکت پست، جهت دریافت تاییدیه نیاز به ارسال نامه از طرف سجل به آدرس ثبت شده در پروفایلتان می‌باشد.

با توجه به استعلام و پروسه‌ی آن، در صورتی که موقعیت مکانی اشخاص قابل تشخیص نباشد،جهت ارسال نامه به آدرس مسکونی صاحب حساب،هماهنگی های لازم با اشخاص صورت خواهد پذیرفت.